جستجوی عناوین ویدیو ها
13 ویدیو

آموزش ثبت اسناد حسابداری به روش نئوفیت (Neophyte) برای کاربران مبتدی که از حسابداری چیزی نمیدانند و نمیخواهند بدانند ولی میخواهند از نرم افزار آرتا استفاده کنند

نحوه ثبت سند در محیط نئوفیت آرتا-مثال هشتم- پرداختی به حساب طلبکاران ازطریق بانک