جستجوی عناوین ویدیو ها
13 ویدیو

آموزش ثبت اسناد حسابداری به روش نئوفیت (Neophyte) برای کاربران مبتدی که از حسابداری چیزی نمیدانند و نمیخواهند بدانند ولی میخواهند از نرم افزار آرتا استفاده کنند

استفاده از کلیدهای میانبر و گزارشات-محیط ثبت سند نئوفیت برای کاربران مبتدی آرتا